ساخت تونل انجماد

روش هاي منجمد کردن

روش آهسته: در دماي 40c تا 18-c- با هواي ساکن و بستگی به زمان انتقال حرارت محصول و حجم و شرایط اتاق از3 

ساعت تا 3 روز تغییر می کند و در بسته هاي 5 تا 15 کیلوگرمی بسته بندي می شوند مانند فریزرهاي صندوقی و ایستاده

روش سریع: این روش ترکیبی از دماي پایین و سرعت هواي زیاد می باشد (جابه جایی اجباري) و باعث انجماد محصول می شود.

این مکان ها به تونل هاي انجماد معروف می باشند که تادماي  40- را دارا می باشند. تونل انجماد یا بصورت اتاقک 

که محصول دریک مکان ثابت و چرخش هوا به صورت آزادانه اطراف آن صورت می گیرد و یا محصول روي نقاله یا گاري به

طرف تونل هدایت می شود و در تونل آرام آرام حرکت کرده و تا رسیدن به آن طرف تونل محصول منجمد می شود.

نکته:انجمادسریع بهتراست زیراکریستال یخ کمتري درمحصول ایجاد می شودوبه سلولهاي موادغذایی کمترآسیب می رسد

همچنین محصول به سرعت به دمایی کمتر از دماي رشد میکروبها، باکتري ها و مخمرها می رسد و در طول انجماد از تجزیه

محصول جلوگیري می شود

:(freezer burn) سوختگی انجماد

اگر محصولات در دماي پایین تر از انجمادشان بسته بندي نشوند دفع رطوبت از آنها موجب می شود محصول، ظاهري سفید

و سفت پیدا می کند و معمولا با اکسیداسیون، تغییرطعم و کاهش میزان ویتامین همراه است. به استثنا بعضی از محصولات

مانند لوبیاي سبز همه قبل از انجماد بسته بندي می شوند مواد بسته بندي از قبیل جعبه هاي مقوایی- کاغذهاي مومی-

ورق هاي آلومینیومی، قوطی هاي قلع اندود، ورق هاي پلاستیکی و پلی اتیلن می توان نام برد.

نکته:دما براي نگهداري کوتاه مدت محصولات منجمد18- و برای نگهداری بلند مدت محصولات منجمد چربی دار 24- مناسب است 

  نکته: اگرمحصولات دردماي بیشتر از29- نگهداري شوند تغییرات داخل سردخانه باید 0.5 درجه سانتی گراد باشد تا

تغییرات دمایی موجب تخریب و صدمات سلولی که در انجماد آهسته، پیش می آید منجر نگردد.