اتاق پیش سرد کردن :(chilling room)

محصول از نظر دمایی معمولا دماي محیط یا کشتارگاه را دارا می باشد و باید در اتاق پیش سرد کن با دما و رطوبت مشخص نگهداري شود وپس ازرسیدن محصول به دماي مشخص از آنجاخارج وبراي نگهداري درسردخانه منتقل شودکه باعث می شود بار زیادي از تجهیزات سردخانه کم و موجب انتخاب تجهیزات بزرگتر براي سردخانه ها نگردد. درپیش سرد کن یا سردکن بعضی محصولات حساس نظیرمرغ وماهی را درلابه لاي یخ سرد می کنند ویا تخم مرغ را در روغن معدنی سبک فرو می برندیا بعضی سبزي ها و میوه ها را با پاشیدن آب سرد و غوطه ور کردن درآب سرد قبل از ورود به پیش سرد کن موجب جلوگیري از دفع رطوبت دراین محصولات می شوند عمل پاشیدن آب دراتاق پیش سرد کردن توسط افشانکهاي آب با کنترل میزان رطوبت صورت می گیرد.

 

 

 کارشناسان گروه صنعتی دامون پروژه به پشتوانه تجارب حاصل از اجرای موفق بیش از پنجاه پروژه در زمینه طراحی و ساخت انواع سردخانه مواد غذایی و استقرار تیم های کاری در جزیره کیش و مرکز ایران (اصفهان) آماده ارایه خدمات فنی و مهندسی درکلیه نقاط کشور می باشند.